Zoek Producten, aanbiedingen en meer

VOORWAARDEN


Gebruiksvoorwaarden ToonbankApp – deelnemer

 

1.Door gebruik te maken van de ToonbankApp en/of de op of via de ToonbankApp aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

2.Deze voorwaarden kunnen door ons, Thoughtline Europe B.V., op elk moment worden aangepast. Steeds geldt de versie die van toepassing is op het moment van gebruik van de ToonbankApp door jou.

 

3. Het gebruiksrecht is persoonlijk. Om in te loggen op de ToonbankApp heb je een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Jij staat ervoor in dat jij je gebruikersgegevens niet aan anderen kenbaar zal maken of ter beschikking zal stellen.

 

4. Wij tonen op de ToonbankApp producten en informatie van jou. De aanschaf van producten gaat echter geheel buiten ons om en is een uitsluitende aangelegenheid tussen jou en de betreffende koper. Wij staan daar volledig buiten en aanvaarden terzake ook geen enkele aansprakelijkheid. De getoonde informatie van jou is door ons ook niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

5. Wij verschaffen uitsluitend een tijdelijk gebruiksrecht op de ToonbankApp. Wij bepalen wie de ToonbankApp mag gebruiken en voor welke duur. Er bestaat voor jou geen afdwingbaar recht tot het gebruik.

 

6. Jij zal de ToonbankApp voor geen ander doel gebruiken dan waarvoor je de toegang is verleend.

 

7. Gebruik van de ToonbankApp geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

 

8. Jij zal auteursrechtelijk beschermde werken niet kopiëren, vermenigvuldigen, (sub)licentieren of exploiteren, zonder expliciete schriftelijke toestemming van ons.

 

9. Het is je niet toegestaan De ToonbankApp te gebruiken voor het plaatsen, verveelvoudigen, verspreiden of openbaar maken van gegevens of informatie die in strijd zijn met de wet, of goede zeden, of die op onrechtmatige wijze verkregen zijn, of zodanig dat jij daarmee inbreuk maakt op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden wegens overtreding van het in dit artikel bepaalde.

 

10. Wij garanderen niet dat De ToonbankApp permanent beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om het ter beschikking stellen van het De ToonbankApp tijdelijk te onderbreken of (definitief) te beëindigen.

 

11. Jij bent zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik en voor de beveiliging van jouw hardware, software en de inloggegevens waarmee toegang wordt verkregen tot de ToonbankApp.

 

12. Wij schakelen voor het ter beschikking stellen van de ToonbankApp derde partijen in. Indien en voor zover een ingeschakelde derde partij toegang nodig heeft tot de ToonbankApp en eventuele gegevens van jou, stem jij in met de verwerking van jouw gegevens. Jij geeft hierbij, op voorhand, toestemming aan ons en de door ons betrokken derde partijen tot de verwerking van alle verstrekte gegevens. Voor zover jij zelf toestemming nodig hebt van derden voor verwerking van de gegevens, garandeer jij dat jij die toestemming hebt.

 

13. Wij zijn ten opzichte van jou slechts aansprakelijk voor gebreken aangaande de ToonbankApp van welke aard dan ook, voor zover deze het gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van ons.

 

14. Daarnaast is iedere aansprakelijkheid van ons voor vertragingsschade en/of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de gebruiker, of iedere andere vorm van indirecte schade uitdrukkelijk uitgesloten en is iedere aansprakelijkheid, op welke grond dan ook, van ons daarnaast in hoogte gemaximeerd tot een bedrag van in totaal € 25,00.